Feuille de route 2019-2024

Politik/Ranfosman Òganizasyonèl

 •  Siveye sou aplikasyon liy ideyolojik KROS;
 •  Konstui pouvwa rejyonal Sidès la;
 • Rapouswiv ak fòmasyon ideyolojik ak politik anndan tout estriktiyo
 • Mete an plas 3 mouvman yo (jenn, fanm, peyizan)
 • Remanbre estrikti ki anndan KROS nan tout nivo yo
  • Resansmanmanm
  • Dyagnostik
  • Estriktirasyon
  • Miz an rezo
  • Fòmasyon
  • Legalizasyon
 •  Siveye miz an aplikasyon Estati KROS
 • Elabore  epi fè aplike regleman entèn KROS
 • Ranfòsman Oganizasyonèl (Estriktirasyon, fomasyon, miz an rezo);
 • Goumen kont itilizasyon pwodui an plastik ak matyè non biyodegradab
 • Goumen pou fè respekte egalite chans ak ekite jan nan tout sektè politik yo;
 •  Gouvènans lokal ak desantralizasyon;

Sosyal/Imanitè

 •  Rapouswiv pledwaye pou bonjan lekòl gratis ;
 • Kontinye apiye tout lekol Kominotè yo ;
 • Fè pledwaye sou disponibilite sèvis de baz yo an kantite ak kalite;
 •  Rann BADJUS operasyonèl ;
 • Ranfòse zouti kominikasyon (Radyo/Jounal/ sit entènèt/Rezo sosyo)
 • Rann patisipasyon reyèl fanm yo nan espas desizyon yo ;
 • Konstriksyon Dòtwa KROS

Kiltirèl 

 • Patisipe nan aktivite kiltirèl  k ap fèt nan rejyon an (kanaval, ekspozisyon, festival)
 • Kreye band 50 tanbou KROS
 • Elabore pwojè festival afwokarayibeyen
 • Fè pwomosyon pou konsomasyon pwodui local;
 • Ankouja Jèn nan mete an plas klèb (Literati, mizik, penti, atizana, espò (fizik/serebral);
 • Fè pwomosyon pou medsin tradisyonèl
 • Konstwi Memoryal Gerald Mathurin

Ekonomik

 • Operasyonalize BRD a travè kotizasyon epi miz an rezo mityè ak koperativ yo;
 • Ranmase epi jere kotizasyon manm yo ;
 • Fè maketin sosyal pou nou ka jwenn don
 •  Rann fonksyonel (chakitri, letri Sant pèch yo)
 • ÒganizeTouris lokal/ Kay andeyò/Ekotouris

Agrikilti/anviwònman

 • Agrikilti (agroekoloji, peche, elevaj, etc);
 • Anviwònman (Biyodivèsite, Konsèvasyon Dlo ak tè, lit kont chanjman klimatik ak dezètifikasyon, Jesyon dechè);
 • Enfrastrikti Riral